Pravila in splošni pogoji sodelovanja v Instagram nagradni igri

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “Osvoji celodnevno vstopnico za Plezalni center” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Plezalni center Ljubljana (UPC PLUS d.o.o. Pesarska cesta 10, 1000 Ljubljana), v nadaljevanju “organizator”.

2. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@plezalnicenter.si.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je spodbujati ljudi k obisku Plezalnega centra in približanje plezanja vsem ljudem.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 11. 1. 2023 od objave nagradne igre do dne 18. 1. 2023 do 23:59 ure. Nagrajenec bo razgrašen v roku enega dne od zaključka nagradne igre.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@plezalnicenter.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da na omrežju Instagram:

– sledi Instagram profilu @plezalnicenter,

– pod objavo označi prijatelja (ali kar @plezalnicenter) in

– na story deli objavo in klikabilno označi @plezalnicenter. Story mora biti aktiven vsaj 12 ur.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

8. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator v roku 1 dneva po zaključku nagradne igre izbral enega zmagovalca, ki bo izžreban na podlagi ročnega žreba. Organizator bo izbor zmagovalcev izvedel v prostorih organizatorja. Izbor bo dokumentiran s fotografijami/videom in deljen na omrežju Instagram.

9. Nagrade

Posamezen nagrajenec bo prejel predstavljeni izdelek (darilni bon za 1 celodnevno vstopnico v Plezalni center). Skupna vrednost nagradnega sklada znaša (do) 15,00 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Po podelitvi nagrade bo zmagovalec organizatorju sporočil svoje podatke za prevzem nagrade (več spodaj). Nagradna igra je popolnoma neprofitna.

10. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad

Zmagovalec bo v roku enega dne od konca nagradne igre obveščen o izboru z objavo v komentarju pod objavo nagradne igre. Prav tako bo kontaktiran v Instagram zasebo sporočilo, kamor bo dobil tudi nadaljna navodila za prevzem nagrade. Nagradna igra je neprofitna.

V primeru, da se posamezen zmagovalec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni, lahko pa jo prevzame tudi na recepciji Plezalnega centra. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Nagrajenec izrecno dovoljuje tudi objavo svojega uporabniškega imena na omrežju Instagram.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradne igre.

14. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

15. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji,

– obveščanja nagrajenca v skladu s temi pogoji,

– objave nagrajenca skladno s temi splošnimi pogoji in

– podelitve nagrade.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

16. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

17. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na plezalnicenter.si.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 11. 1. 2023